ELIZAVETA KONOVALOVAKUNSTLER.html
BIOGRAFIEElizaveta_KONOVALOVA_2_D.html
WERKEElizaveta_KONOVALOVA_3_D.html
Elizaveta_KONOVALOVA_2_D.html
Elizaveta_KONOVALOVA_3_D.html
KUNSTLER.html
TEXTEElizaveta_KONOVALOVA_4_D.html
Elizaveta_KONOVALOVA_4_D.html

Noir & Blanc, Installation, Moskau, 2012